Výsledky přijímací a talentové zkoušky s nástupem od 1. 9. 2018

 Podle ustanovení § 59 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a podle pravidel stanovených zákonem v ustanovení § 62 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a na základě výsledků dosažených uchazeči při přijímacích zkouškách bylo stanoveno jejich celkové pořadí úspěšnosti při přijímacím řízení. Škola Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. zveřejňuje prostřednictvím ředitelky školy, dle ustanovení § 59 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), seznam přijatých uchazečů níže uvedený.

Přijatý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce je povinen odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí ředitelky školy (tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů dne 5. 2. 2018). Odevzdáním zápisového lístku potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na škole MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Zápisové lístky se odevzdávají ve dnech 5., 6. a 7. 2. 2018 od 9.00 do 16.00 h na studijní oddělení školy, nebo po telefonické domluvě na tel. čísle 602 314 047, případně lze zápisový lístek zaslat poštou, avšak nejpozději ve lhůtě dané zákonem.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl nastoupit ke studiu, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke studiu na MICHÆL – Střední škole a Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. (§ 60g odst. 7 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

Podepsání smlouvy o studiu se uskuteční v kanceláři studijního oddělení ve dnech od 5. 2. do 23. 2. 2018. Pokud smlouva o studiu nebude podepsána v tomto termínu, má se za to, že uchazeč od své žádosti o přijetí odstoupil. Přesný termín si, prosím, domluvte telefonicky na tel. čísle 602 314 047 nebo 267 915 905.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů bude prostřednictvím ředitele doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Termíny dalšího kola přijímacího řízení pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou pro školní rok 2018/2019 s nástupem od 1. 9. 2018 budou vypsány a uveřejněny zde na webových stránkách školy.

Další aktuality

Úspěch absolventky školy Michael
Vernisáž výstavy Adama Jílka a křest knihy Jiřího Lamberka v...
Cena za prostorové řešení instalace na Prague Photo 2017
Prague photo 2017
Zpět na výpis